Taisyklės ir sąlygos

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – „Taisyklės“) nustato bendrąsias naudojimosi  parduotuvės internete www.asarka.com (toliau – ASARKA) sąlygas. Taisyklės yra taikomos, kai Pirkėjas renkasi, užsako ir perka ASARKA parduotuvėje siūlomas prekes ar bet kaip kitaip naudojasi ASARKA parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
2. ASARKA parduotuvė yra mažmeninės prekybos parduotuvė internete.
3. ASARKA parduotuvėje prekių prekybą organizuoja, vykdo ir su ja susijusias paslaugas Pirkėjui teikia MB Aš šarka, juridinio asmens kodas 304825661, Adr. Ašigalio g. 19-1, Kaunas, Lietuva  (toliau – „Pardavėjas“). 
4. Pirkėju šiose Taisyklėse yra bet kuris asmuo, perkantis ASARKA parduotuvėje ar besinaudojantis kitomis ASARKA parduotuvės paslaugomis (toliau – „Pirkėjas“). Naudotis ASARKA parduotuve ir joje pirkti turi teisę (a) veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka, ir (b) juridiniai asmenys, veikiantys per įgaliotus atstovus, užsiregistravę ASARKA parduotuvėje Taisyklėse nustatyta tvarka. 
6. Užsiregistruodamas arba pateikdamas užsakymą Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, jog jis turi teisę pirkti ASARKA parduotuvėje.
7. Kartu su Pirkėjo pateiktu prekių užsakymu šios Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartimi ir yra abiem šalims privalomas teisinis dokumentas. Sutartis laikoma sudaryta, kai Pirkėjas suformuoja ir pateikia ASARKA parduotuvėje prekių užsakymą, Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais atlieka apmokėjimą, ir Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu Pardavėjas išsiunčia patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas yra priimtas. Jei pirkėjas ASARKA parduotuvėje pasirenka atsiskaitymą už prekes jų pristatymo metu, sutartis laikoma sudaryta, kai Pirkėjas suformuoja ir pateikia ASARKA parduotuvėje prekių užsakymą ir Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu Pardavėjas išsiunčia patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas yra priimtas. 
8. Pirkėjui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymo ASARKA parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir (ar) su jomis nesutinka. Tais atvejais, kai Pirkėjas nesutinka su Taisyklėmis arba tam tikra jų dalimi, jis neturėtų užsakyti prekių ASARKA parduotuvėje. Pirkėjui užsisakius prekių ASARKA parduotuvėje laikoma, jog Pirkėjas susipažino ir besąlygiškai sutiko su Taisyklėmis.
9. Pirkėjas pasilieka teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Pirkėjui apsiperkant ASARKA parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu, todėl Pirkėjui rekomenduojama su Taisyklėmis susipažinti kiekvieno apsipirkimo metu.
10. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.
11. Pardavėjas šiuo informuoja, patvirtina ir garantuoja Pirkėjui, kad jis parduotuvėje ASARKA organizuoja, vykdo Pardavėjui priklausančių prekių prekybą ir teikia Pirkėjui su tokių prekių prekyba susijusias kitas paslaugas, kaip nurodyta šiose Taisyklėse.

 

II.  REGISTRACIJA IR ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS
12. Pirkėjas, norėdamas naudotis ASARKA parduotuve ir pirkti joje siūlomas prekes, pasirenka pirkimo būdą:
12.1 pirkti be registracijos, kai Pirkėjo duomenys nėra saugomi ir naudojami mokėjimui už prekę (-es) ir pristatymo Pirkėjui.
12.2 pirkti užsiregistravus ASARKA parduotuvės sistemoje, užpildnt registracijos anketą, tuo atveju, jei Pirkėjas sutinka, kad paslaugų teikėjas saugotų jo duomenis.
13. Perkant prekes reikalinga pateikti šiuos Pirkėjo asmeninius duomenis: vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numerį, el.paštą, kitus prekių pristatymui būtinus duomenis. Juridinio asmens įgaliotas atstovas pateikia juridinio asmens pavadinimą, kodą, adresą ir pristatymo adresą. Pardavėjas nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Pirkėjas nurodė neteisingus ir (ar) duomenis.
14. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo momentu nevaržomai registracijos duomenis keisti, papildyti ar panaikinti savo registraciją. 
15. Registruodamasis Pirkėjas susikuria individualius prisijungimo duomenis (el. paštą ir slaptažodį) ir įsipareigoja juos saugoti paslaptyje bei neatskleisti jokiems tretiesiems asmenims. Siekiant sumažinti neteisėto prisijungimo prie ASARKA parduotuvės Pirkėjo vardu riziką, rekomenduojama susikurti sudėtingą, sunkiai nuspėjamą slaptažodį (rekomenduojama slaptažodį sudaryti iš ne mažiau kaip 8 simbolių, panaudojant didžiąsias ir mažąsias raides, skaičius bei skyrybos ženklus, vengti lengvai nuspėjamų žodžių (Pirkėjo vardo, pavardės ir pan.) ir (arba) skaičių (pvz. gimimo datos) ir pan.) ir keisti jį ne rečiau kaip kas 6 (šešis) mėnesius. Pirkėjas yra atsakingas už jo susikurtų prisijungimo duomenų sudėtingumą bei jų išsaugojimą, o taip pat už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus prekių užsakymus ar kt.), kurie ASARKA parduotuvėje atliekami prisijungus individualiu Pirkėjo vardu ir slaptažodžiu. Jei ASARKA teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie parduotuvės internete naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją paštu, telefonu ar el. laišku arba pasikeisti prisijungimo duomenis prisijungdamas prie ASARKA parduotuvės sistemos skiltyje „Mano paskyra“. Pardavėjas negali būti ir nebus laikomas atsakingu už žalą, padarytą Pirkėjui, tretiesiems asmenims prisijungus prie ASARKA parduotuvės pasinaudojant Pirkėjo prisijungimo duomenimis.
16. Užsiregistruodamas Pirkėjas kartu suteikia Pardavėjui teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti šiose Taisyklėse numatytais tikslais visus ir bet kuriuos asmens duomenis, kuriuos Klientas tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia registruodamasis ir lankydamasis ASARKA parduotuvėje ir naudodamasis jos paslaugomis.
17. Pirkėjo pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų, taip pat kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą. Tvarkydamas ir saugodamas Pirkėjo asmens duomenis Pardavėjas įgyvendins organizacines ir technines priemones, kurios užtikrins asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
18. Pirkėjo asmens duomenys bus naudojami identifikuojant Pirkėją, nustatant, ar Pirkėjas ir asmuo, kuriam pristatomos prekės, yra pilnametis (Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais), vykdant prekių pardavimą ir pristatymą, išrašant apskaitos dokumentus, grąžinant permokas ir (ar) pinigus, administruojant įsiskolinimus, vykdant kitus iš pirkimo-pardavimo sutarties kylančius įsipareigojimus bei užtikrinant Pirkėjui galimybę naudotis kitomis ASARKA parduotuvės paslaugomis.
19. Pirkėjo pateiktus asmens duomenis naudos išskirtinai tik Pardavėjas ir jo partneriai, su kuriais Pardavėjas bendradarbiauja vykdant ASARKA parduotuvės administravimą, prekių pristatymą ir (ar) kitas, su Pirkėjo užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Pardavėjas neatskleis Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus pirmiau šiame punkte paminėtus Tarpininko partnerius arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais gavęs įpareigojimą tą padaryti.
20. Pirkėjas, nenorėdamas gauti Pardavėjo ir (arba) jo partnerių pranešimų ir (arba) kitų Pirkėjui skirtų pasiūlymų, registracijos anketoje turi nurodyti, kad tokie pranešimai ir (arba) pasiūlymai jam nebūtų siunčiami. Pirkėjui nepageidaujant, Pardavėjas nenaudos Pirkėjo asmens duomenų rinkodaros tikslais ir nesiųs Pirkėjui reklaminių ar informacinių pranešimų, išskyrus tuos, kurie būtini vykdant Pirkėjo pateiktą užsakymą.
21. Pirkėjo asmens duomenys bus saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai. Konkretūs registracijos ASARKA parduotuvėje metu Pirkėjo pateiktų asmens duomenų, taip pat Pirkėjo duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais saugojimo terminai yra suderinti su Valstybine duomenų apsaugos inspekcija, nebent įstatymai nustato konkrečius duomenų saugojimo terminus. Kai asmens duomenys taps nebereikalingi jų tvarkymo tikslams ir (ar) pasibaigs nustatytas saugojimo terminas, jie bus sunaikinami.
22. Pirkėjas turi teisę bet kada, pateikęs prašymą Pardavėjui, susipažinti su Pardavėjo tvarkomais Pirkėjo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų ir šių Taisyklių sąlygų.

 

III.  PREKIŲ KAINOS, APMOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI
23. Pirkėjui parduodamos prekės kainomis, galiojančiomis ASARKA parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu.
24. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:
24.1. Pirkėjas atsiskaito už prekes  apmokant išankstiniu pavedimu. Pinigus Pirkėjas perveda į Pardavėjo sąskaitą. Atsakomybė už Pirkėjo mokėjimo metu duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje ar banko padalinyje.
24.2. Pirkėjui pasirinkus atsiskaitymą už prekes jų užsakymo metu, Pardavėjas po 24 valandų siunčia priminimą. Pardavėjas turi teisę Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes per 1 (vieną) parą nuo priminimo pateikimo momento.
3.5.   Jei Pirkėjas reikalinga sąskaitą-faktūrą Pardavėjas išrašo ir Pirkėjui pateikia Pirkėjo Registracijos anketoje nurodytu elektroniniu paštu per 3 (tris) darbo dienas po prekių pristatymo.

 

IV.  PREKIŲ KOMPLEKTAVIMAS IR PRISTATYMAS
25. ASARKA parduotuvės prekyba vykdoma ir prekės pristatomos visoje Lietuvoje bei užsienyje. Prekės siunčiamos  AB „Lietuvos pastas” registruota siunta.
26. Už prekių pristatymo paslaugą perkant ne mažiau kaip už 15 eur iki 5 kg. pristatymo mokestis netaikomas. Kitais atvejais taikomas mokestis, nurodytas ASARKA parduotuvės prekių kataloge prie kiekvienos prekės ir galiojantis prekių užsakymo pateikimo momentu. Prekių pristatymo mokestis gali būti tiek fiksuotas, tiek priklausantis nuo Pirkėjo užsakytų prekių kiekio ir (arba) pristatymo termino.
27. Pardavėjas įsipareigoja įvykdyti priimtą užsakymą, išskyrus tuos atvejus, kai to negali įvykdyti dėl ne nuo jo priklausančių priežasčių. Jei užsakymo komplektavimo vietoje nėra užsakytos prekės likučio ar pakankamo jos kiekio, ar prekės neįmanoma pagaminti per 2 savaites, atsiranda nenugalimos jėgos, sutrinka prekių pristatymo paslaugų (pašto,kurjerių) teikimas, Pardavėjas įsipareigoja informuoti apie tai Pirkėją ir susitarti dėl užsakymo vykdymo, įstatymų numatyta tvarka. 
28. Jei Pirkėjas už prekes yra apmokėjęs jų užsakymo metu, Pinigai už Pirkėjo apmokėtas, tačiau Pardavėjo nepristatytas prekes, sumokami į Pirkėjo sąskaitą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo siuntos nepristatymo datos.
29. Pirkėjo užsakytos prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats, išskyrus tuos atvejus, kai Pirkėjas įspėja Pardavėją ir susitaria kitaip, informuodamas ASARKA el. paštu info.asarka@gmail.com arba info@asarka.lt, telefonu +370 608 35154
30. Jeigu prekės pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių (Pirkėjas pirkdamas ASARKA parduotuvės sistemoje nurodė neteisingą adresą, nurodytu adresu Pirkėjas ar gavėjas nerandamas, prekes priimantis asmuo yra nepilnametis, pateikė negaliojantį asmens dokumentą ar atsisakė pateikti asmens dokumentą (kai Pardavėjas gali to reikalauti pagal taikytinus teisės aktus ar šias Taisykles), ar kt.), pakartotinai prekės nėra pristatomos, o paliekamos artimiausiame AB „Letuvos Pašto“ skyriuje, o Pirkėjui paliekamas informacinis lapelis, kuriame nurodyta, kaip ir kur atsiimti siuntą per 3 darbo dienas, kitu atveju už siuntos saugojimą teks sumokėti AB “ Lietuvos Pašto” nustatyta tvarka. 
31. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
32. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę, pristatytų prekių kompleksiškumą (asortimentą). Pirkėjui nepatikrinus siuntos būklės, pristatytų prekių kompleksiškumo ir (ar) šiame punkte nustatyta tvarka neužfiksavus duomenų apie siuntos pažeidimus, siunta yra laikoma pristatyta tinkama ir nepažeista. 
33. Tais atvejais, kai prekių priėmimo metu Pirkėjas pastebi, jog siuntoje nėra tinkamo prekių kiekio arba pateiktos prekės neatitinka jo užsakytų prekių ir tai nėra nurodyta sąskaitoje-faktūroje, prekių lydraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, Pirkėjas privalo nedelsiant (prekių pristatymo metu) informuoti apie tai Pardavėją. Kai Pirkėjas nustato, kad pristatytos prekės yra netinkamos kokybės, jis nekokybiškų prekių nepriima ir turi jas grąžinti kurjeriui, o prekių grąžinimo faktą bei priežastį pažymėti sąskaitoje-faktūroje, lydraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo ar prekių grąžinimo dokumente.

 

V.  PREKIŲ KOKYBĖS GARANTIJA IR GRĄŽINIMAS
34. Visų ASARKA parduotuvėje internete parduodamų prekių savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme. Pardavėjas yra atsakingas už tinkamą šios informacijos pateikimą (perdavimą) vartotojams, nebent įstatymai numatytų kitaip.
35. Pardavėjas neatsako už tai, kad ASARKA parduotuvėje internete esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos. Tai iš dalies priklauso nuo jūsų kompiuterio, telefono ar planšetės monitoriaus ar ekrano spalvų nustatymų.
36. Tam tikroms prekių rūšims suteikiama tam tikrą laiką galiojanti prekės gamintojo arba Pardavėjo daiktų kokybės garantija, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių aprašymuose ir su prekėmis pateikiamose garantijos aprašymuose. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.
37. Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.
38. www.asarka.com Pirkėjas turi teisę nenurodę priežasties atsisakyti prekės pirkimo ir pardavimo sutarties, pranešę apie tai pardavėjui raštu per 14 dienų nuo prekės pristatymo arba atsiėmimo momento. Prekės grąžinimo išlaidas turi padengti Pirkėjas.
39. Gavęs grąžintą prekę ir įvertinęs jos kokybę, Pardavėjas per 14 dienų nuo raštiško pranešimo apie pirkimo ir pardavimo sutarties atsisakymą gavimo, grąžina pirkėjui pinigus už prekę ir jos pristatymo išlaidas. Jei grąžinama tik dalis pirktų prekių, pristatymo išlaidos negrąžinamos.
Prekė turi būti grąžinama originalioje pakuotėje (su instrukcija ir garantiniu talonu, jei jie buvo pristatyti su preke). Grąžinant būtina pateikti PVM sąskaitą faktūrą, kuri buvo gauta kartu su siunta, arba kitą prekės pirkimą iš pardavėjo patvirtinantį dokumentą, užsakymo numerį. 
40. Už grąžinamos prekės komplektaciją atsako pirkėjas. Jei prekė nesukomplektuota, pardavėjas nepriima grąžinamos prekės.
41. Jei pristatyta prekė neatitinka kokybės reikalavimų, pirkėjas gali kreiptis į Pardavėją info.asarka@gmail.com arba info@asarka.lt, telefonu +370 608 35154.
42. Pardavėjo teikiama kokybės garantija neapriboja ir nevaržo Pirkėjo teisių, kurias, įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą, nustato teisės aktai.


VI.  APSIKEITIMAS INFORMACIJA
43. Pardavėjas visus pranešimus siunčia ir kitaip kontaktuoja Pirkėjo pirkinio registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu ar telefonu.
44. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia ir kitaip kontaktuoja el. paštu info@asarka.com arba info.asarka@gmail.com ar telefonu +370 608 35154


VII.  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
45. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
46. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
47. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.
48. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.